FØLLENSLEV-SÆRSLEV IDRÆTSFORENINGS

Afdelingsvedtægter:

 

§ 1.

Afdelingens navn er FSI-Badminton, denne er en underafdeling as Føllenslev-Særslev Idrætsforening.

 

§ 2.

Afdelingens formål er at udbrede interessen for badminton.

 

§ 3.

 

§ 4.

Som aktive og passive medlemmer optages enhver i alderen fra 6 år og opefter.

Optagelsen af umyndige iflg. hovedforeningens § 4 stk.2

Afdelingen er forpligtiget til at indsende opgørelse pr. 1 november over aktive medlemmer, fødselsdag og år senest 1 februar.

 

§ 5.

Afdelingens kontingent fastsættes for et år ad gangen. Kontingent opkræves sæson forud for aktive medlemmer. For passive opkræves kontingentet helårsvis forud.

 

§ 6.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til afdelingen med mindst 14 dages varsel og at den pågældende har betalt sit kontingent frem til dag hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr. kan afdelingensbestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. En sådanne eksklusion skal meddeles hovedbestyrelsen, da ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til afdelingen.

Eksklusion iflg. hovedforeningsvedtægter § 7 stk. 3, 4, 5, og 6.

 

§ 7.

 

Afdelingsmødet er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i afdelingens anliggender.

Afdelingsmødet der afholdes ultimo august inden sæson opstart, indkaldes jfr. hovedforeningens § 7.

Stemmeret jfr. hovedforeningens § 7.

 

§ 8.

Dagsorden for afdelingsmøde skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.

Afdelingsformandens beretning for forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Oplysning om kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer til afdelingens bestyrelse, jfr. § 11

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Disse gældende for 1 år.

Evt.

§ 9.

Afdelingsmødets ledelse m.v. jfr. hovedforeningsvedtægterne § 9.

 

§ 10.

Ekstraordinær afdelingsmøde afholdes jfr. hovedforeningsvedtægterne § 10.

 

§ 11.

Afdelingsbestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.

Afdelingsbestyrelsen er underkastet hovedforeningens vedtægter.  De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til vedtægterne.

Afdelingens bestyrelse skal vælges for en periode af 2 år.

Afdelingensbestyrelsen består af: Afdelingsformand, næstformand, afdelingskasserer sekretær og afdelingsungdomsformand. Genvalg kan finde sted.

Afdelingsbestyrelsen består af mindst 5 personer, hvoraf et flertal vælges på lige år og øvrige på ulige år.

 

§ 12.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv - dog inden 14 dage - efter afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der pålægges afdelingsbestyrelsen at føre en forhandlingsprotokol.

Afdelingen tegnes af afdelingsformand og afdelingskassereren.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog hovedbestyrelsens godkendelse og underskrift fra såvel hovedformand og hovedkasserer.

Afdelingen kan kun indgå et formaliseret samarbejde med andre idrætsforeninger efter anmodning til hovedbestyrelsen. Hvis denne afslår fortsætter denne til førstkommende ordinære generalforsamling til afstemning.

 

§ 13.

Afdelingens regnskabsår følger kalender året.

Regnskabet skal være afsluttet og revideret til afdelingsmødet.

Driftsregnskab og status forelægges på afdelingsmødet til godkendelse og skal være forsynet med hovedformandens og hovedkassererens påtegning.

Driftsregnskabet bekendtgøres for afdelingens medlemmer senest 8 dage før afdelingsmødet afholdelse.

Budget indsendes til hovedbestyrelsens godkendelse før sæsonstart, dog senest 30 september.

 

§ 14.

Hovedformanden, hovedkassereren og hovednæstformanden foretager revision af afdelingens samlede regnskab og påser, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§ 15.

Vedtægtsændringer i afdelingsvedtægterne foretages jfr. hovedforeningsvedtægterne § 15.

 

§ 16.

Bestemmelse om afdelingens nedlæggelse, kan kun tages på en generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til stede.

 

 

Sidste ændringer foretaget: 

Regnskabet følger kalenderåret. Ændret på afdelingsmøde 24.08.2011

Ekstraordinær afdelingsmøde d. 4. maj 1994